Królestwo Boże, Moc i Chwała

Tematem tego kursu jest Nowy Testament, czyli Nowe Przymierze, jakie Bóg zawarł z człowiekiem poprzez Jezusa Chrystusa. Kurs ten został napisany przez Jean-Baptiste Sawadogo i Marcia Munger. Po ukończeniu go będziesz miał większe zrozumienie treści Nowego Testamentu. Podczas przerabianych lekcji poznasz okoliczności historyczne, charakterystykę i nauki ksiąg Nowego Testamentu. Nabędziesz zaufania do jego solidności i zdobędziesz konieczną wiedzę do przekazywania jego prawd innym.

Fakty, o których będziesz się uczył w tej lekcji pomogą ci zobaczyć, jak ręka Boga kierowała wydarzeniami historii.

W tej lekcji dowiesz się o podobieństwach relacji na temat historii Jezusa opisanych w pierwszych czterech księgach Nowego Testamentu oraz o różnicach pomiędzy tymi księgami. Dowiesz się również o krainie, w której żył Jezus i o miejscach, gdzie nauczał.

W tej lekcji zbadamy szczególne związki, jakie istnieją pomiędzy Ewangeliami Mateusza, Marka i Łukasza. Następnie rozważymy indywidualnie Ewangelię Mateusza i Marka.

W tej lekcji przyjrzymy się bliżej Ewangelii Łukasza, trzeciej Ewangelii synoptycznej oraz Ewangelii Jana napisanej przez umiłowanego ucznia Jezusa. W miarę studiowania tego szczególnego wglądu w osobę i działalność Jezusa będziesz zachęcony do oddawania głębszej czci i większej miłości do Niego.

W tej lekcji zobaczysz co zdarzyło się, kiedy uczniowie, posłuszni poleceniom Jezusa, zgromadzili się w Jerozolimie.

W tej lekcji będziemy rozważać Listy związane z Kościołem w latach po tzw. Soborze Jerozolimskim, kiedy Paweł odbywał swą drugą i trzecią podróż misyjną.

W tej lekcji przestudiujemy “Listy więzienne”. Są to listy, pisane przez Pawła podczas jego uwięzienia w Rzymie. Pomogą nam zobaczyć jaki był Kościół w tym okresie historii oraz ujawnią więcej z charakteru Pawła.

W tej lekcji przestudiujemy pięć listów napisanych w latach następujących po pierwszym uwięzieniu Pawła w Rzymie.

W tej lekcji przestudiujemy te listy, które zostały napisane w następnych latach po śmierci Pawła. Pod wieloma względami był to trudny czas dla młodego Kościoła. Jednak Duch Boży dawał mądrość i kierownictwo.

W tej lekcji poznasz, w jaki sposób Nowy Testament został ukształtowany. Zaznajomisz się z dowodem wskazującym na to, że został nam on przekazany dosłownie. Fakty, które poznasz pomogą ci przekonać się, że możesz bezpiecznie polegać na Nowym Testamencie gdy zdecydowałeś się służyć Panu i żyć dla Niego.